Slider trang chủ
Slider trang chủ
Slider trang chủ
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí

18:00 26/06/20 0 lượt xem
Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Bất động sản Dầu khí

Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Bất động sản Dầu khí

17:57 26/06/20 58 lượt xem
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Petrowaco

16:51 26/06/20 4 lượt xem
Quy chế quản trị nội bộ Công ty Petrowaco

16:36 26/06/20 5 lượt xem
Tờ trình của HĐQT về sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Bất động sản Dầu khí theo hướng dẫn của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ

Tờ trình của HĐQT về sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Bất động sản Dầu khí theo hướng dẫn của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ

17:00 16/06/20 72 lượt xem
Tờ trình của Ban Kiểm soát phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tờ trình của Ban Kiểm soát phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

16:19 16/06/20 77 lượt xem
Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

16:11 16/06/20 151 lượt xem
Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán lương Ban TGĐ, quyết toán và duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và 2020; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2019 và 2020

Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán lương Ban TGĐ, quyết toán và duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và 2020; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2019 và 2020

16:09 16/06/20 70 lượt xem
Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019

15:28 09/04/20 229 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

10:55 20/03/20 321 lượt xem
Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

15:57 25/04/19 127 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

14:10 21/03/19 122 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

09:43 15/03/18 103 lượt xem
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

15:47 17/03/17 120 lượt xem
Tư vấn & liên kết hợp tác
Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

    0243.7474510bdsdaukhi.pw@gmail.com
Đăng ký nhận tin
Những thông tin về dự án mới, sự kiện công ty và thông tin hữu ích khác
 
Hotline
0243.7474510
Zalo
0243.7474510
Viber
0243.7474510
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/