Slider trang chủ
Slider trang chủ
Slider trang chủ

Thông báo

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí

18:00 26/06/20 0 lượt xem
Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Bất động sản Dầu khí

Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Bất động sản Dầu khí

17:57 26/06/20 58 lượt xem
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Petrowaco

16:51 26/06/20 4 lượt xem
Quy chế quản trị nội bộ Công ty Petrowaco

16:36 26/06/20 5 lượt xem
Tờ trình của HĐQT về sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Bất động sản Dầu khí theo hướng dẫn của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ

Tờ trình của HĐQT về sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Bất động sản Dầu khí theo hướng dẫn của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ

17:00 16/06/20 72 lượt xem
Tờ trình của Ban Kiểm soát phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tờ trình của Ban Kiểm soát phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

16:19 16/06/20 77 lượt xem
Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

16:11 16/06/20 151 lượt xem
Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán lương Ban TGĐ, quyết toán và duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và 2020; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2019 và 2020

Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán lương Ban TGĐ, quyết toán và duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và 2020; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2019 và 2020

16:09 16/06/20 70 lượt xem
Báo cáo của ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo của ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

16:07 16/06/20 48 lượt xem
Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh

Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh

16:05 16/06/20 58 lượt xem
Báo cáo đánh giá về công tác quản lý, điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT

Báo cáo đánh giá về công tác quản lý, điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT

16:03 16/06/20 68 lượt xem
Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020

16:02 16/06/20 93 lượt xem
Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

11:11 16/06/20 44 lượt xem
Chương trình ĐHCĐ thường niên 2020.

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2020

11:08 16/06/20 54 lượt xem
Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020

11:06 16/06/20 35 lượt xem
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí

11:02 16/06/20 52 lượt xem
Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán

16:10 25/05/20 118 lượt xem
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Lần 2

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Lần 2

14:00 22/05/20 131 lượt xem
Bản công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Lần 2

Bản công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Lần 2

13:57 22/05/20 129 lượt xem
Thông báo Hủy danh sách dự họp Đại hội đồng cổ đông 2020

Thông báo Hủy danh sách dự họp Đại hội đồng cổ đông 2020

09:31 25/03/20 247 lượt xem
Xem thêm 10 bài viết khác
Tư vấn & liên kết hợp tác
Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

    0243.7474510bdsdaukhi.pw@gmail.com
Đăng ký nhận tin
Những thông tin về dự án mới, sự kiện công ty và thông tin hữu ích khác
 
Hotline
0243.7474510
Zalo
0243.7474510
Viber
0243.7474510
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/